Voorwaarden

 

Wanneer u Transportbedrijf Lesscher een opdracht geeft, gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. Daarom adviseren wij u deze voorwaarden te lezen. Zo maakt u kennis met onze aansprakelijkheden en eventuele beperkingen en uitzonderingen.

Transportbedrijf Lesscher hanteert de CMR/AVC voorwaarden.

 

CMR Voorwaarden

AVC Voorwaarden

TLN Algemene Betalingsvoorwaarden

 

PRIVACY VERKLARING 

Transportbedrijf Lesscher BV (hierna ‘wij’) geeft in deze privacyverklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en over uw rechten. 

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving - waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming - en gaan wij vertrouwelijk om met medewerkers-, klant-, leveranciers- en sollicitantgegevens. 

 

Veiligheid 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de daartoe gerechtigde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij maken gebruik van een goed beveiligd IT systeem dat door onze leverancier wordt onderhouden.

Verwerking persoonsgegevens 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten zoals op de website benoemd, het voldoen aan wettelijke verplichting en vanuit gerechtvaardigd belang. 

De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven. Wilt u uw gegevens laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via e-mailadres jos@lesscher-transport.nl

Wij gebruiken bijzondere gegevens uitsluitend als

Wij verwerken persoonsgegevens niet anders dan de hierboven uitgewerkte voorbeelden. 

Medewerkers:

Gegevens van medewerkers worden in beginsel niet gedeeld met derden. In bepaalde gevallen kan het echter noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden waaronder, maar niet beperkt tot:

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. 

Persoonsgegevens klanten en leveranciers 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van klanten en leveranciers:

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Indien wij tóch persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst en voor marketingdoeleinden vanuit gerechtvaardigd belang. De bewaartermijn van de betreffende gegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn. Gegevens kunnen zijn:

Persoonsgegevens van sollicitanten 

Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk na het einde van de sollicitatieperiode tenzij anders afgesproken. Gegevens kunnen zijn:

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht geen persoonsgegevens. Ten behoeve van de beveiliging van ons terrein en panden verwerken wij geen persoonsgegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en overige bezoekers. Het doel is bescherming van bedrijfsmiddelen en klanteigendom en het voorkomen van criminaliteit en fraude. 

De bewaartermijn is maximaal 5 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. 

Mailingen 

Wij kunnen onze relaties via mailingen informeren over relevante informatie. Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden voor dergelijke mailingen. 

Nieuwsbrieven 

Wij verwerken geen nieuwsbrieven. 

Beveiligingsmaatregelen        

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: 

Bewaren

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld. 

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens 

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten: 

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU 

Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Cookiebeleid

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze verklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. 

Vragen of klachten 

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen met de functionaris gegevensbescherming binnen onze organisatie is Jos Lesscher, functionaris gegevensbescherming

Als we er samen niet uit komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming. 

Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.